EnForSe logo

banner image
Europe for all - Education & Training

Europe for all

EUROPE FOR ALL to prywatny instytut działający na całym terytorium Włoch. Została założona w 2010 roku przez grupę młodych ludzi w celu promowania programów edukacyjnych i szkoleniowych zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym, mających na celu rozwój umiejętności i zasobów ludzkich przy jednoczesnej poprawie europejskiego rynku pracy. EUROPE FOR ALL jest ściśle związane z terytorium; z powodzeniem współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami, szkołami, gminami i organizacjami. Jesteśmy aktywnym stowarzyszeniem i zawsze poszukujemy nowych instytucji publicznych i prywatnych, z którymi chcielibyśmy współpracować, tworząc nowe partnerstwa i projekty do wspólnej realizacji.
Poprzez stałe zaangażowanie wszystkich członków stowarzyszenie promuje wymianę międzykulturową.
EUROPE FOR ALL usprawnia system edukacyjny i zawodowy poprzez różnorodne działania w celu wzmocnienia świadomości bycia częścią Europy / wzmocnienia świadomości wymiaru europejskiego.
Promowanie europejskich ścieżek szkolenia połączonego z pracą, w tym nauki języków;
Organizacja i zarządzanie wymianą kulturalną z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami spoza UE
Kursy orientacyjne i szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i przekwalifikowujące, kursy odświeżające dla Europejczyków i osób spoza Europy;
Przygotowanie do kursów wyjazdowych dla transnarodowych projektów mobilności;
Kursy językowe i edukacyjne dla stażystów;
Szkolenia zawodowe
Osiągnięcie, które wskazujemy Zmotywowanie uczestników kursów szkoleniowych do rozwijania umiejętności i zdolności oraz umożliwienie uczniom przystosowania się do ogólnounijnego rynku pracy;
wspierać poprawę jakości i innowacji w systemach, instytucjach i praktykach kształcenia i szkolenia zawodowego;
Zachęcaj ludzi do nauki języków obcych; Poprawa jakości projektów mobilności w Europie; Lepsze relacje między istniejącymi różnymi organizacjami zajmującymi się mobilnością i uczeniem się; Promować tworzenie nowych inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych;
Zachęcaj do opracowywania innowacyjnych treści, usług i praktyk opartych na ICT w dziedzinie uczenia się przez całe życie.
Naszą misją jest zapewnienie naszym uczestnikom wszelkich środków potrzebnych do budowania ich przyszłości zawodowej poprzez umożliwienie im zdobycia praktycznego doświadczenia za granicą oraz doskonalenia umiejętności językowych.
W tym celu zarządzamy różnymi programami współfinansowanymi przez Unię Europejską, współpracujemy również ze szkołami, instytucjami publicznymi i organizacjami zainteresowanymi rozwijaniem nowych projektów skierowanych do młodych pokoleń.
Główną ambicją Europy dla wszystkich jest zachęcanie do wymiany kulturalnej w celu wzbogacenia życia zawodowego i osobistego każdego obywatela Europy. Główną ambicją Europy dla wszystkich jest zachęcanie do wymiany kulturalnej w celu wzbogacenia życia zawodowego i osobistego każdego obywatela Europy.

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji

Fundacja „Instytut Badań i Innowacji w Edukacji” [INBIE] jest organizacją pozarządową z siedzibą w Częstochowie – Polska, założoną w 2014 roku. INBIE promuje równe szanse edukacyjne wszystkich grup społecznych, walczy z wykluczeniem społecznym oraz wspiera osoby dorosłe zagrożone marginalizacją.
INBIE ściśle współpracuje z formalnymi i nieformalnymi instytucjami edukacyjnymi, władzami lokalnymi oraz Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Grupą docelową są osoby dorosłe w wieku powyżej 50 lat, które chcą rozwijać nowe umiejętności i kompetencje, które pozwalają im ponownie dołączyć do pracy i szukać lepszych szans życiowych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Badania naukowe w zakresie nauk społecznych, edukacji pozaformalnej, sztuki, ochrony dziedzictwa i tradycji kulturowych, opieki i pomocy społecznej;
2. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informatyka, środowisko, przedsiębiorczość, pomoc społeczna i charytatywna);
3. Prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i nauki, w tym szkolenia i doradztwo;
4. Organizacja spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji, debat, targów, kursów, wystaw, wizyt studyjnych;
5. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących aktywności społecznej i udziału obywateli w życiu publicznym oraz upowszechnianie wyników i wniosków z tych badań;
6. Nawiązanie współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność prowadzona jest w podobnym zakresie;
7. Prowadzenie wydawnictwa dla realizacji celów statutowych: analizy, oceny, publikacji i upowszechniania wyników badań.

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji
Learnmera logo

Learnmera Oy

Learnmera Oy to prywatna firma zajmująca się edukacją i tłumaczeniami językowymi w aglomeracji helsińskiej, która zapewnia lekcje języka biznesowego, tłumaczenia i usługi korekty. Kursy oferowane są w głównych językach nordyckich i europejskich, a także kursy dla początkujących w języku angielskim, fińskim, szwedzkim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Learnmera Oy ma duże doświadczenie w tworzeniu zasobów edukacyjnych, tworzeniu witryn internetowych i treści aplikacji, a także w internetowych kursach zawodowych. Ich bezpłatne publikowane w Internecie materiały do nauki języków i kultury mają do dziś setki tysięcy pobrań. Learnmera Oy działa w ramach różnych projektów europejskich od 2008 roku. Poza wyżej wymienionymi usługami Learnmera Oy świadczy również usługi informatyczne skierowane specjalnie do klientów korporacyjnych i instytucji, które chcą ulepszyć interfejs klienta i obecność w mediach społecznościowych.
Listę projektów, nad którymi pracował Learnmera, można znaleźć tutaj.

APDI Group

Grupa Zawodowa ds. Rozwoju Międzynarodowego APDI (Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI) to Grupa Podmiotów współpracujących na poziomie międzynarodowym, wyselekcjonowanych spośród podmiotów o uznanym prestiżu w zakresie działań, projektów szkoleniowych i doradczych, mających na celu interweniowanie i doskonalenie na poziomie osobistym, zawodowym i społecznym. Ich pracownicy i terytoria, na których działają, wraz z tworzonymi przez nich synergiami, prowadzą do lepszej przyszłości całej społeczności.

Kierując się zasadami Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), APDI jest obecne na czterech kontynentach i specjalizuje się w pozyskiwaniu, zarządzaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych z wykorzystaniem Funduszy Wielostronnych, w szczególności Funduszy Unii Europejskiej.

Nasze ośrodki szkoleniowe znajdują się w Hiszpanii (Granada, Madryt) i Hondurasie (Tegucigalpa) i posiadają bogate doświadczenie w szkoleniach na temat wdrożenia na rynek pracy, w zakresie recyklingu i kwalifikacji i aktywizacji pracowników, a także dla wszystkich osób, które chcą poprawić swoje umiejętności, poszukujących specjalizacjib oraz pomocy w osiągnięciu celów zawodowych.

APDI Group
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Prowincjonalna Dyrekcja Edukacji Narodowej Osmaniye jest organizacją rządową odpowiedzialną za planowanie i koordynację wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych i szkoleniowych, od przedszkola do szkoły średniej, liceów zawodowych, techników oraz placówek i ośrodków kształcenia dorosłych w swoim regionie. W skład organizacji wchodzą 1 dyrektor, 9 zastępców dyrektora, 20 inspektorów szkolnych. Prowincjonalna Dyrekcja Edukacji Narodowej Osmaniye jest odpowiedzialna za 419 szkół, 7462 nauczycieli i 123017 uczniów w swoim regionie i odpowiada za wszelkiego rodzaju placówki edukacyjne. W naszym mieście są również 2 centra edukacji dla dorosłych i ponad 85 000 dorosłych (+14 lat ) uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, zawodowych i szkoleniowych; wszelkiego rodzaju szkolenia dla dorosłych są organizowane i kontrolowane przez zastępcę dyrektora i biuro szkolenia dorosłych w naszej dyrekcji. Edukacja dorosłych jest również jednym z priorytetów naszej instytucji. Ponieważ jeżeli dobrze wykształcimy i dobrze
wyszkolimy dorosłych oni będą bardziej świadomi w wychowywaniu swoich dzieci i bedą budować społeczność żyjącą w harmonii i pokoju oraz wzajemnym szacunku. To będzie wielki krok do bycia obywatelem Europy.
Główne obowiązki Prowincjonalnej Dyrekcji Edukacji Narodowej Osmaniye są następujące:
-Usługi administracyjne
-Usługi personalne
-Usługi edukacyjne i szkoleniowe
-Budżet-Usługi inwestycyjne
– Usługi planowania badań – statystyki
-Inspekcja-wytyczne-usługi dochodzeniowe
– Służby Obrony Cywilnej

Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis

Instytucja – Vhs Pforzheim-Enzkreis
Centrum kształcenia dorosłych w Pforzheim jest jednym z 173 centrów kształcenia dorosłych w regionie Badenii Wirtembergii. Centrum kształcenia dorosłych oferuje program edukacyjny w następujących dziedzinach pedagogicznych: języki, zdrowie, kreatywność, edukacja polityczna, filozofia, psychologia, literatura, kształcenie zawodowe, kurs językowy dla migrantów i międzykulturowe szkolenie dla migrantów. Vhs Pforzheim odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym miasta.
W dziedzinie szkoleń, kształcenia trenerów dyrektor Vhs stworzył program nauczania dla nauczycieli oparty na idei systemowego nauczania i uczenia się.
Vhs Pforzheim jest również członkiem miejskiego stowarzyszenia międzynarodowej komunikacji i integracji.
Vhs Pforzheim jest również zaangażowany w edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Centrum kształcenia dorosłych stworzyło w tym celu odpowiedni obszar edukacyjny, współpracując w tym zakresie z innymi instytucjami partnerskimi.
Vhs Pforzheim zatrudnia 40 pracowników (pracownicy najemni) oraz 600 freelancerów. Vhs generuje około 40.000 godzin materiałów edukacyjnych rocznie. Oznacza to ponad 2000 seminariów, kursów i szkoleń rocznie.

Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745